Weekly referral contest

Contest ends in: Days Hours Minutes Seconds

Earn even more with BitMiner! Invite affiliates using your referral link and win 5 BTC every week! Contest starts every monday midnight and ends at sunday. Score 1 Point every time one of your new referrals upgrades their BitMiner.
At the end of a week contestant #1 wins 5 BTC.

Your weekly referrals score: 0 Upgdared, 0 Free.

# Points User ID Address Upgraded (V1.1+) Free (V1.0)
1 3 20221896 V1.2 1LL8DmpVoKxmQh2qnYMegQ9ntUk7FVeGNJ 3 1
2 3 20238372 V1.1 1KRJjpHRN7zax89GMvKn9xokF2iXkDA53z 3 1
3 3 20236916 V1.1 1EQmjNGjesKUWBkBbcjDimknMthAMQ5Y9e 3 0
4 3 20239482 V1.2 1JxhxGcr5RgVTvfBxjYJYFSMQbb4qpCdSY 3 0
5 3 20213048 V1.4 34VokQrpVVepJ4BgCe3yQsWwFxezJ9wB5Y 3 0
6 3 20206819 V1.1 15NRhKyPrEGTWFeaJyZzBEUMXDwngG6G5e 3 0
7 3 20212100 V1.1 12jpBTYs9XVb54vcJNkg5SnkmHCezhZcxW 3 0
8 2 20245633 V1.4 18oFZ7rkchr74Qo3np2Nm8uDR6AHTMV8Qs 2 2
9 2 20231178 V1.1 1AitQV9dzEkydZo3hkv7tkEAbsNJ6WQQV6 2 2
10 2 20216639 V1.3 1Mgmhp2hMMEMQYTLPTSp5VKLVyAykdJwwA 2 2
11 2 20215212 V1.1 3D8FdkUtXN5v9Cxp1R3JXr2Zj71cygZ8m4 2 1
12 2 20219363 V1.2 1G5qehaHoE8ecJz2qMVt9mkg8hbo5TuCL 2 1
13 2 20222483 V1.1 1HKhH3QLbLPU3cjS98YtxCoRuVhUyJKRtQ 2 1
14 2 20196585 V1.2 3KEDikDmcftwhmEfh9mcy1CimTTXzGCdn5 2 1
15 2 20203887 V1.1 18G1k5Zp5tWTvMJEqyqir4Vta6L7nR5TB5 2 1
16 2 20204214 V1.1 1Ps9QnAK7Hau2Xue6eoLcTpmPE681PA9yU 2 1
17 2 20207238 V1.4 1CdfrDZQpTEHTdkLJ9d9p16deckmwE4S4s 2 1
18 2 20207638 V1.3 17xBXrkYwRrVmcCJGkWu2hA4n4kwnyS9Zg 2 1
19 2 20226241 V1.2 34c5dzUuybGD4Hmsv11k9SphPFxJtKNQ7f 2 1
20 2 20210829 V1.2 1M8KQrBYTwCLf3UnGTxmTkFcwseHsVi2m4 2 1

Leaderboard scores updated realtime.